Polaroid Distortion, Kate Farrall, 2018
       
     
 Polaroid Distortion, Kate Farrall, 2018
       
     
 Polaroid Distortion, Kate Farrall, 2018
       
     
 Polaroid Distortion, Kate Farrall, 2018
       
     
 Polaroid Distortion, Kate Farrall, 2018
       
     
 Polaroid Distortion, Kate Farrall, 2018
       
     
 Polaroid Distortion, Kate Farrall, 2018
       
     
 Polaroid Distortion, Kate Farrall, 2018
       
     

Polaroid Distortion, Kate Farrall, 2018

 Polaroid Distortion, Kate Farrall, 2018
       
     

Polaroid Distortion, Kate Farrall, 2018

 Polaroid Distortion, Kate Farrall, 2018
       
     

Polaroid Distortion, Kate Farrall, 2018

 Polaroid Distortion, Kate Farrall, 2018
       
     

Polaroid Distortion, Kate Farrall, 2018

 Polaroid Distortion, Kate Farrall, 2018
       
     

Polaroid Distortion, Kate Farrall, 2018

 Polaroid Distortion, Kate Farrall, 2018
       
     

Polaroid Distortion, Kate Farrall, 2018

 Polaroid Distortion, Kate Farrall, 2018
       
     

Polaroid Distortion, Kate Farrall, 2018